Informacje o projektach / Projekt ekspercki / Zadania zrealizowane w 2013 r.

Projekt ekspercki

WZMOCNIENIE SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA NORWESKIE

Zadania zrealizowane w 2013 r.

W ramach projektu eksperckiego pt. „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w roku 2013 prowadzono prace, których celem był dalszy rozwój systemu pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce, w tym m.in.:
1) wykonano ponadto analizę aprowizacji sieci pomiarowych oraz analizę systemu transmisji i gromadzenia danych z automatycznych sieci monitoringu jakości powietrza. Opracowania te stanowiły podstawę do opracowania specyfikacji sprzętu pomiarowego oraz systemu informatycznego do transmisji i gromadzenia danych ze stacji monitoringu jakości powietrza, które zostały zakupione ze środków MFEOG w ramach projektu inwestycyjnego.
2) opracowano koncepcję badań porównawczych pyłu PM10 i PM2,5 wraz z przeprowadzeniem badań zawartości metali ciężkich i B(a)P w pobranym pyle;
3) opracowano wskazówki do pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia SO2, NO2, NOx, CO, benzenem, O3, pyłem PM10, pyłem PM2,5 oraz As,Cd, Ni, Pb i B(a)P;
4) dokonano przeglądu istniejących baz emisji zanieczyszczeń do powietrza możliwych do wykorzystania na potrzeby wspierania rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania;
5) wykonano analizę wybranych epizodów wysokich stężeń pyłu PM10 na podstawie danych pomiarowych, meteorologicznych oraz analizy trajektorii;
6) rozpoczęto konsultacje ze stroną norweską w zakresie podejścia do wykonania modelowania jakości powietrza na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza;
7) przeprowadzono prace wspomagające wdrożenie nowego systemu raportowania danych o jakości powietrza, tzw. e-Raportowania zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającą zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 86-106) - przeprowadzono pilotażowe testy generowania i przesyłania raportów wymienionych w decyzji 2011/850/UE w formatach XML/GML do Centralnego Repozytorium Danych Europejskiej Agencji Środowiska. Równocześnie, przed wysłaniem oficjalnych pierwszych raportów o jakości powietrza w postaci XML/GML, ich struktura była konsultowana z ekspertami z NILU. W 2013 r. trwały również prace nad koncepcją systemu raportowania i udostępniania danych o jakości powietrza na bazie wdrażanych w Inspekcji Ochrony Środowiska technologii.